Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2019–2034

Scenario 3- fokus på utbygging i det sentrale byområdet

Dette scenarioet fokuserer på det sentrale byområdet og er i tråd med målsettingen om å styrke Stavanger sentrum, samt redusere behovet for bil i hverdagen. Det er i de sentrale områdene av Stavanger og sørover i bybåndet man har størst mulighet til å tilby kortreist hverdag i form av høy tilgjengelighet til arbeidsplasser og servicefunksjoner ved bruk av gange og sykkel. Sannsynlige behov for offentlige formålsbygg som kan oppstå, samt endringer i kapasitet og tjenestebehov i øvrige bydeler, danner grunnlaget til de økonomiske analysene i den langsiktige drifts- og investeringsprognosen.

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Om scenario 3

I scenariet er all framtidig boligbygging fra Madla/Revheim som vist i scenario 2 plassert i bybåndet. For de øvrige utbyggingsområdene, Hundvåg og Jåttå, er scenarioet uendret. Dette vil igjen styrke Stavanger sentrum som målpunkt, noe som igjen bidrar til å underbygge et høystandard kollektivsystem. Stavanger sentrum er i særklasse det viktigste målpunktet for kollektivreiser på Jæren. Dette gjelder både i andeler av alle reiser, og kollektivreiser totalt. Nivået på boligbyggingen, 900 boliger i gjennomsnitt per år, er likt scenario 2. Scenario 3 forholder seg også til vedtatte planer, men forskutterer et vedtak om boligbygging i områdeplanen for Mariero på minimum 800 boliger i perioden. Figuren under viser antatt boligbygging i de neste 16 årene i de ulike plansonene for dette scenarioet.

Figur 31 Antatt boligbygging i scenario 3

Befolkningsprognosene fra scenario 1 er justert for den nevnte boligbyggingen i scenario 3, og er utgangspunktet for de kartlagte investeringsbehovene i offentlige formålsbygg. Kartet under viser sannsynlig endringer i befolkningssammensetningen i de ulike bydelene for dette scenarioet. Trykk på ønsket bydel for å se befolkningsframskrivingen.

Befolkningsfremskrivning i scenario 3

Storhaug

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Eiganes og Våland bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Eiganes og Våland bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Madla bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Madla bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Storhaug bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Storhaug bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Tasta bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Tasta bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Hinna bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Hinna bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Hillevåg bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Hillevåg bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Hundvåg bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Hundvåg bydel per år sammenlignet med 2017

Investeringsnivå

Simuleringene som er utført med bakgrunn i forutsetningene som er lagt til grunn i scenario 3 gir et samlet investeringsbehov de neste 16 årene på om lag kr 20,4 mrd. Figuren under viser brutto investeringsnivå per hovedformål i scenario 3.

Figur 32 Antatt brutto investeringsnivå i perioden 2019-2034 i scenario 3 (tall i tusen)

Brutto utgifter per område

Befolkningsprognosene er benyttet til å fremskrive kommunens mulige inntekter og utgifter de neste 16 årene. Figuren under viser simulert vekst i brutto driftsutgifter per hovedområde for scenario 3 sammenlignet med brutto driftsutgifter i 2018.

Figur 34 Simulert vekst i brutto driftsutgifter sammenlignet med 2018 i scenario 3

Utvikling i driftsinntekter og -utgifter

Simuleringene viser at kommunens totale brutto driftsutgifter antas å øke til om lag kr 12,8 mrd. mens de totale driftsinntektene antas å øke til kr 12,5 mrd. i slutten av perioden. Analysene viser et gjennomsnittlig merforbruk på kr 198 mill. per år. Figurene under viser det anslåtte forholdet mellom brutto driftsinntekter og utgifter, samt det anslåtte netto driftsresultatet per år de neste 16 årene for scenario 3.

Figur 35 Antatt utvikling i driftsinntekter og -utgifter i perioden 2019-2034 i scenario 3 (tall i tusen)

Netto driftsresultat

Simulering i scenario 3 viser at netto driftsresultat kan i gjennomsnitt bli -0,8 % i 16 årsperioden. Figuren under viser utvikling i netto driftsresultat per år for scenario 3.

Figur 36 Utvikling i netto driftsresultat i perioden 2019-2034 i scenario 3

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden kan øke til gjennomsnittlig 73 % i løpet av perioden. Figuren under viser antatt utvikling i gjeldsgraden.

Figur 37 Utvikling i gjeldsgrad i perioden 2019-2034 i scenario 3

Egenfinansiering av investeringer

Egenfinansiering av investeringene antas å ligge i gjennomsnitt på 40 % i løpet av de neste 16 årene. Det er et nivå som e betydelig lavere enn det vedtatte målet. Figuren under viser utvikling i egenfinansiering av investeringene per år for dette scenarioet.

Figur 38 Egenfinansiering av investeringer i perioden 2019-2034 i scenario 3