Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2019–2034

Scenario 2- fokus på utbygging i Madla/Revheim

Dette scenarioet tar utgangspunkt i befolkningsprognosene for et boligbyggingsprogram som har fokus på utbygging i Madla/Revheim. Sannsynlige behov for offentlige formålsbygg som kan oppstå, samt endringer i kapasitet og tjenestebehov i øvrige bydeler, danner grunnlaget til de økonomiske analysene i den langsiktige drifts- og investeringsprognosen.

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Om scenario 2

Dette scenarioet baserer seg i hovedtrekk på formannskapets vedtak i sak 229/16. Vedtaket i denne saken legger til grunn tydeligere prioritering i nivå og utbyggingsrekkefølge på ulike områder:

Figuren under viser antatt boligbygging i de neste 16 årene i de ulike plansonene for dette scenarioet.

Figur 24 Antatt boligbygging i scenario 2

Befolkningsprognosene fra scenario 1 er justert for den nevnte boligbyggingen i scenario 2, og er utgangspunktet for de kartlagte investeringsbehovene i offentlige formålsbygg. Kartet under viser sannsynlig endringer i befolkningssammensetningen i de ulike bydelene for dette scenarioet. Trykk på ønsket bydel for å se befolkningsframskrivingen.

Befolkningsframskrivning- Scenario 2

Madla

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Eiganes og Våland bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Eiganes og Våland bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Madla bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Madla bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Storhaug bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Storhaug bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Tasta bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Tasta bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Hinna bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Hinna bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Hillevåg bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Hillevåg bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Hundvåg bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Hundvåg bydel per år sammenlignet med 2017

Investeringsnivå

Simuleringene som er utført med bakgrunn i forutsetningene som er lagt til grunn i scenario 2 gir et samlet investeringsbehov de neste 16 årene på om lag kr 20,6 mrd. Figuren under viser brutto investeringsnivå per hovedformål i scenario 2.

Figur 25 Antatt brutto investeringsnivå i perioden 2019-2034 i scenario 2 (tall i tusen)

Brutto utgifter per område

Befolkningsprognosene er benyttet til å framskrive kommunens mulige inntekter og utgifter de neste 16 årene. Figuren under viser simulert vekst i brutto driftsutgifter per hovedområde for scenario 2 sammenlignet med brutto driftsutgifter i 2018.

Figur 26 Simulert vekst i brutto driftsutgifter sammenlignet med 2018 i scenario 2

Utvikling i driftsinntekter og -utgifter

Simuleringene viser at kommunens totale brutto driftsutgifter antas å øke til om lag kr 12,8 mrd. mens de totale driftsinntektene antas å øke til kr 12,4 mrd. i slutten av perioden. Analysene tyder på et gjennomsnittlig merforbruk på kr 305 mill. i perioden. Figurene under viser det anslåtte forholdet mellom brutto driftsinntekter og utgifter samt det anslått regnskapsmessige resultatet per år de neste 16 årene for scenario 2.

Figur 27 Utvikling i driftsinntekter og -utgifter i perioden 2019-2034 i scenario 2 (tall i tusen)

Netto driftsresultat

Simulering i scenario 2 viser at netto driftsresultat kan i gjennomsnitt bli i 16 årsperioden. Figuren under viser utvikling i netto driftsresultat per år for scenario 2.

Figur 28 Utvikling i netto driftsresultat i perioden 2019-2034 i scenario 2

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden kan øke til gjennomsnittlig 75 % i løpet av perioden. Figuren under viser antatt utvikling i gjeldsgraden.

Figur 29 Utvikling i gjeldsgrad i perioden 2019-2034 i scenario 2

Egenfinansiering av investeringer

Egenfinansiering av investeringene antas å ligge i gjennomsnitt på 39 % i løpet av de neste 16 årene. Figuren under viser utvikling i egenfinansiering av investeringene per år for dette scenarioet.

Figur 30 Utvikling i egenfinansiering av investeringer i perioden 2019-2034 i scenario 2