Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2019–2034

Scenario 1 – framskrivning av gjeldende befolkningsprognose i HØP 2018-2021 fram til 2034

I dette scenarioet er analysene basert på en videre framskrivning av befolkningsprognosene som ligger til grunn i gjeldende Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Sannsynlige behov for offentlige formålsbygg på grunn av endringer i kapasitet og tjenestebehov er benyttet til å danne langsiktige drifts- og investeringsprognoser.

Analysene bygger på kunnskapen om måten tjenestene ytes på i dag, uten noen form for antakelser om endring i kvalitet eller omfang. Hensikten har vært å framskrive dagens situasjon i 16 år for å illustrere hvordan kommunens økonomiske evne kan se ut dersom alt annet fortsetter som i dag.

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Om scenario 1

Scenario 1 bygger på videre framskrivning av de samme befolkningsprognosene som er lagt til grunn i Handlings- og økonomiplan 2018-2021. I dette scenarioet er de samme befolkningsprognosene skrevet frem til 2034.

De alternative framskrivingene som presenteres senere (scenario 2,3 og 4) er basert på ulike politiske vedtak og strategier for framtidig byutvikling. I disse scenariene er befolkningsprognosene fra scenario 1 er justert for ulike boligbyggingsprogram.

Figur 17 Antatt boligbygging i scenario 1
Befolkningsframskriving i scenario 1

Tasta

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Eiganes og Våland bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Eiganes og Våland bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Madla bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Madla bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Storhaug bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Storhaug bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Tasta bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Tasta bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Hinna bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Hinna bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Hillevåg bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Hillevåg bydel per år sammenlignet med 2017

Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Hundvåg bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.

Befolkningsendring i Hundvåg bydel per år sammenlignet med 2017

Investeringsnivå

Simuleringene som er utført med bakgrunn i forutsetningene som er lagt til grunn i scenario 1 gir et samlet investeringsbehov de neste 16 årene på om lag kr 21 mrd. Det gir et årlig investeringsnivå på om lag kr 1,3 mrd. for konsernet, og medfører en betydelig økning i kommunens gjeldsgrad. Figuren under viser brutto investeringsnivå per hovedformål i scenario 1.

Figur 18 Antatt brutto investeringsbehov i perioden 2019-2034 i scenario 1 (tall i tusen)

Utvikling i brutto driftsutgifter per område

Befolkningsprognosene er benyttet til å framskrive kommunens mulige inntekter og utgifter de neste 16 årene. Figuren under viser simulert vekst i brutto driftsutgifter per hovedområde for scenario 1 sammenlignet med brutto driftsutgifter i 2018.

Figur 19 Simulert vekst i brutto driftsutgifter sammenlignet med 2018 i scenario 1

Utvikling i driftsinntekter og -utgifter

Kommunens totale brutto driftsutgifter antas å øke til om lag kr 12,7 mrd. mens de totale driftsinntektene antas å øke til kr 12,2 mrd. i slutten av perioden. Analysene viser et gjennomsnittlig merforbruk på kr 363 mill. per år. Figuren under viser det anslåtte forholdet mellom brutto driftsinntekter og -utgifter samt det anslått netto driftsresultatet per år de neste 16 årene for dette scenarioet.

Figur 20 Utvikling i driftsinntekter og -utgifter i perioden 2019-2034 i scenario 1 (tall i tusen)

Netto driftsresultat

Dette investeringsnivået og driftsutgiftene som det innebærer, kan kommunens viktigste finansielle måltall, netto driftsresultat, bli negativ store deler av 16 årsperioden. Analysene viser at netto driftsresultat kan i snitt bli -1,9 %.

Figur 21 Utvikling i netto driftsresultat i perioden 2019-2034 i scenario 1

Gjeldsgrad

Det høye investeringsnivået og den lav egenfinansiering medfører at gjeldsgraden kan øke til gjennomsnittlig 75 % i løpet av perioden. Figuren under viser antatt utvikling i gjeldsgraden.

Figur 22 Utvikling av gjeldsgrad i perioden 2019-2034 i scenario 1

Egenfinansiering av investeringer

Egenfinansiering av investeringene antas å ligge i gjennomsnitt på 38 % i løpet av de neste 16 årene. Her er det blant annet antatt at statlige tilskuddsordninger til bygg fortsetter som i dag, full momskompensasjon for investeringsprosjekter, samt overføring fra driftsbudsjettet på om lag 1 % av driftsinntektene.

Figur 23 Utvikling i egenfinansiering av investeringer i perioden 2019-2034 i scenario 1